DK Enterprise

Australia

Previous 20 | Items 21-40 (of 91) | Next 20
Items Per Page: 10 | 20 | 50 | 100

Stamps :: Australia
Australia: Tasmania: Sc #34, used (faults).Price: $15.00

Item #35760

Australia: Tasmania: Sc #80, MH.Price: $15.00

Item #35761

Australia: Tasmania: Sc #82, used.Price: $17.00

Item #35762

Australia: South Australia: Sc #128, used.Price: $8.00

Item #35814

Australia: South Australia: Sc #129, used.Price: $40.00

Item #35815

Australia: Queensland: Sc #122, used.Price: $25.00

Item #35871

Australia: Queensland: Sc #81, used.Price: $25.00

Item #35872

Australia: Queensland: Sc #74, MH (no gum & thin).Price: $50.00

Item #35873

Australia: New South Wales: Sc #93, MH.Price: $11.00

Item #35876

Australia: New South Wales: Sc #14, used.Price: $23.00

Item #35877

Australia: New South Wales: Sc #O18, used.Price: $13.00

Item #35878

Australia: New South Wales: Sc #O19, used.Price: $11.00

Item #35879

Australia: New South Wales: Sc #58, MH.Price: $113.00

Item #35880

Australia: New South Wales: Sc #37, used.Price: $7.00

Item #35881

Australia: New South Wales: Sc #38, used.Price: $15.00

Item #35882

Australia: New South Wales: Sc #23, used.Price: $29.00

Item #35883

Australia: South Australia: Sc #2, used.Price: $40.00

Item #36132

Australia: 150th Anniv set, Sc 163-65, used.Price: $5.95

Item #a3600

Australia: 1940 set, Sc 184-87, used.Price: $7.95

Item #a3601
Stamps :: Australia :: 1901-1940
Australia: Scott #414-417, MNH SPECIMENS.Price: $60.00

Item #17914

Previous 20 | Items 21-40 (of 91) | Next 20
Items Per Page: 10 | 20 | 50 | 100